Blog Image

Trelleborgs venner

Referat af årsmødet lørdag d. 26. november 2022

Nyheder Posted on 29 nov, 2022 18:28

1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Kristian Laugesen som dirigent

• Kristian Laugesen vælges som dirigent og overtager styring af årsmøde på bedste vis.

2. Valg af referent

• Lone Bjørnskov-Bartholdy vælges til referent

3. Bestyrelsens beretning v. Leif Bjørnskov-Bartholdy

• Trelleborgs Venner har, siden sidste årmøde blev afholdt, haft samme udbud om tidligere af sociale aktiviteter, Trelleborg Vågner, Kogetræf og Smedetræf, og deltagelse i Vikingefestival, Vikingesommer og andre ferier, men vi har ikke oplevet samme tilslutning. Det er som om, folk ikke rigtig kan komme i gang igen efter corona nedlukning mm – Vi håber meget, det ændrer sig og er obs. på, at vi skal være meget mere aktive med tilbud og arrangementer.

– Årsberetningen godkendes af de fremmødte medlemmer

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

• Kassérer Jacob Jelstrup Bøgemose fremlægger det reviderede regnskab for 2021. Foreningen har igen måttet

henlægge formue og kasséreren opfordrer til, at laugene laver flere projekter, at venneforeningen tilbyder flere kurser og efterlyser forslag til kurser på Trelleborg, arrangeret af venneforeningen.

– Det reviderede regnskab godkendes af de fremmødte medlemmer

5. Behandling af indkomne forslag

• Der er ikke indkommet forslag

6. Fremlæggelse af budget

• Kassérer Jacob Jelstrup Bøgemose fremlægger budget for 2023. Foreningen har et faldende medlemstal og

kasséreren forventer et underskud på foreningens budget for 2023

– Budgettet godkendes af de fremmødte medlemmer

7. Fastlæggelse af kontingent

• Det foreslåes, at kontingentet fastholdes på nuværende beløb og dette godkendes af de fremmødte medlemmer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kassérer. Af den nuværende bestyrelse er Leif Bjørnskov-Bartholdy og Gøsta Petterson på valg. Leif og Gøsta genopstiller. Jacob Jelstrup Bøgemose, kasserer, er på valg og genopstiller.

• Diana Nordstrand Larsen opstiller til den ledige plads i bestyrelsen. Leif Bjørnskov-Bartholdy, Gøsta Petterson

og Diana Nordstrand Larsen vælges til bestyrelsen i Trelleborgs Venner. Jacob Jelstrup Bøgemose vælges som

kassérer.

9. Valg af suppleanter Lone Bjørnskov-Bartholdy og Nicolai Fobian er på valg og genopstiller

• Søren Vejbirk stiller op som 3. suppeant. Lone Bjørnskov-Bartholdy, Nicolai Fobian og Søren Vejbirk vælges

som suppleanter til bestyrelsen i Trelleborgs Venner.

10. Valg af revisor Kristian Laugesen og revisorsuppleant Philip Deleuran er på valg genopstiller som revisor og revisorsuppleant.

• Kristian Laugesen genvælges som revisor og Philip Deleuran genvælges som revisor

11. Eventuelt

• Flere kurser:

– Der efterlyses flere relevante specialiserede kurser, gerne med udefrakommende undervisere,  i Trelleborgs Venner regi på Trelleborg. Kurserne ønskes gentaget og spredt ud over hele året. det kunne eks være:

Smykker på højt niveau – Broderikursus – Sølvsmede arbejde eks støbning af smykker – Prægning af læder – syning af sko – Formidlerkursus – Pileflet

• Plantelauget Friggs Farvere vil gerne have foreningen til at købe kogekar til plantefarvning.

• Flere fester:

– medlemmerne efterlyser flere fester end de allerede afholdte eks jøvndøgnsfester. Det har vi prøvet, men tilslutningen har ikke været så stor, så derfor er udbuddet sat ned, da vi jo udelukkende er frivillige og bruger vores fritid på at drive aktiviteterne i Trelleborgs Venner…men vi prøver igen.

• Laug:

– Der foreslås oprettelse af et begynderlaug. Der efterlyses mulighed for ”enestående” laugsdage, hvor man kan deltage i et andet lav, end dét man plejer at deltage i. Det burde dog være en mulighed på foreningens fælles laugsdage, hvor man frit kan vælge, hvilket laug man ønsker at arbejde i den pågældende laugsdag. Kunne man have et ”start-kit” med et lille håndværk tilhørende de enkelte laug, så nye vikinger har et håndværk at gå i gang med? Jacob Jelstrup savner at laugene generelt er bedre til at tage nye vikinger ind og foreslår, at laugene har introdage.  Det foreslås, at venneforeningen arrangerer laugsweekends i de enkelte lav, så der er mulighed for at fordybe sig i laugs håndværk.

• Nye vikinger:

– De gamle vikinger vil rigtig gerne hjælpe nye vikinger i gang, men savner, at de nye vikinger bliver hængende eller at de selv er udfarende og tager kontakt. Nogle nye vikinger føler sig ikke velkomne og føler at det er svært at komme ind i fællesskabet – savner velkomst og indføring i vikingeverdenen. Venneforeningen skal være bedre til at holde fast i de nye vikinger. Nye vikinger kunne evt. få et badge, så gamle vikinger kan se, de står overfor en ny viking, der har brug for hjælp – nye vikinger må ikke stå alene.

• Mentorordning:

– Det forslås at oprette en mentorordning i Trelleborgs Venner – både fysisk og i foreningens fb-gruppe. I skrivende stund er mentorordningen startet i fb gruppen. Jacob Jelstrup tror ikke på en mentorordning og savner at laugene generelt er bedre til at tage nye vikinger ind og foreslår, at laugene har introdage. Det foreslås, at det er bestyrelsen, der fremadrettet skal styre en mentorordning/er mentorer

• Brugermanual:

– Det foreslås at der laves en brugemanual, der forklarer hvordan man gebærder sig på Trelleborg som frivillig viking. Sådan en er faktisk tilgængelig og bliver sendt ud til alle nye vikinger, forudsat at venneforeningen har deres kontakinfo., men den bliver tilsyneladende ikke læst?

• Hjemmeside:

– Christina Olesen tilbyder at stå for Trelleborgs Venners hjemmeside. Christina Olesen og Maria Korreborg, der pt står for hjemmesiden, samarbejder videre herfra.

• Samarbejde med museet:

– Museet holder i åbningstiden dagligt kaffepause kl. 9.30. Det opfordres til, at frivillige deltager i kaffepausen, får hilst på de ansatte, der er på arbejde pågældende dag og er med i planlægningen af dagens opgaver og arbejde.

I forlængelse af det afholdte årsmøde holdt den nyvalgte bestyrelse konstituerende møde.

Leif Bjørnskov-Bartholdy blev valgt som formand, Maria Korreborg blev valgt som næstformand.

Jacob Jelstrup Bøgemose fortsætter som kassérer.

Gøsta Petterson, Allan Boksa, Palle Pedersen og Diana Nordstrand Larsen er  menige medlemmer.

Lone Bjørnskov-Bartholdy er 1. suppleant, Nicolai Fobian er 2. suppleant og Søren Vejbirk er 3. suppleant

Næste arrangement er Vintersolhvervsfesten lørdag d. 17. december kl. 18.00 i langhuset på Trelleborg. Lone kontakter museet ang. nøgle og lån af duge mm og sørger for pynt, Jacob og Diana tager på Trelleborg i løbet af eftermiddagen for at få tændt op i langhuset. Resten af bestyrelsen møder senest kl. 17.00 for at hjælpe til med opstilling af borde mm og pynte op. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag d. 5. januarBrugerundersøgelse i Trelleborgs Venner

Uncategorised Posted on 14 nov, 2022 07:57

Der skal afholdes møde i samarbejdsudvalget lørdag d. 26. november kl 10.00. Et af punkterne på mødet er … “Hvordan kan vi (museet/Trelleborgs Venner) tiltrække og fastholde de frivillige vikinger?”

I dem forbindelse vil Trelleborgs Venner gerne lave en ”brugerundersøgelse”, så vi kan tage jeres svar med til samarbejdsudvalgsmødet. I må meget gerne svare på nedenstående spørgsmål og sende jeres besvarelser til zitouche@gmail.com inden d. 26. november – på forhånd tak. Jeres besvarelser er selvfølgelig anonyme, hvis I ønsker det og vi udelader navngivne personer i jeres besvarelser og koncentrerer os om ris og ros og konstruktive forslag 🤗

 1. Hvad ville få dig til at vælge Trelleborg som dit primære formidlingssted?
 2. Hvad ville få dig til at bruge mere tid på formidling i Slagløse?
 3. HVad skulle Trelleborgs Venner kunne tilbyde dig af fordele/goder, for at du ville bruge mere af din tid på Trelleborg?
 4. HVad skulle Museet kunne tilbyde dig af fordele/goder, for at du ville bruge mere af din tid på Trelleborg?
 5. Hvad gør Trelleborgs Venner eventuelt forkert?
 6. Hvad gør Museet evt forkert?
 7. Hvad gør Trelleborgs Venner rigtigt?
 8. Hvad gør Museet rigtigt?
 9. Hvad kan Trelleborgs Venner gøre for at blive bedre til at tiltrække og fastholde de frivillige vikinger?
 10. Hvad kan Museet gøre for at blive bedre til at tiltrække og fastholde de frivillige vikinger?
 11. Har du andet, du gerne vil påpege eller foreslå?

Håber rigtig mange vil svare på ovenstående spørgsmål – send til zitouche@gmail.comIndkaldelse til årsmøde 2022

Uncategorised Posted on 13 okt, 2022 13:27

Bestyrelsen i Trelleborgs Venner indkalder hermed til årsmøde lørdag den 26. november 2021 kl. 14.00 i cafeen på Trelleborg. Årsmødet ligger i forlængelse af december laugsdagen, der som sædvanlig rykkes til sidste lørdag i november af hensyn til juletravlhed i december.

Dagsorden

1.  Valg af dirigent

     Bestyrelsen foreslår Kristian Laugesen som dirigent

2.  Valg af referent

3.  Bestyrelsens beretning v. Leif Bjørnskov-Bartholdy

4.  Godkendelse af det reviderede regnskab

5.  Behandling af indkomne forslag

6.  Fremlæggelse af budget

7.  Fastlæggelse af kontingent

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer

     Af den nuværende bestyrelse er Leif Bjørnskov-Bartholdy og Gøsta Petterson på valg.

     Leif og Gøsta genopstiller. Jacob Bøgemose, kasserer, er på valg og genopstiller.

9.  Valg af suppleanter

     Lone Bjørnskov-Bartholdy og Nicolai Fobian er på valg og genopstiller

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

      Kristian Laugesen er på valg genopstiller som revisor

11. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at komme med forlag til drift mm af venneforeningen. Forslag sendes pr mail til zitouche@gmail.com senest mandag d. 21. november. Med ønsket om et stort fremmøde.

Bedste vikingehilsner

Bestyrelsen for Trelleborgs VennerIntrokursus for nye vikinger 2022

Uncategorised Posted on 14 sep, 2022 13:50

Trelleborgs Venner inviterer til Intro kursus for nye vikinger lørdag d. 1. oktober kl. 10.00 – 16.00. Kurset henvender sig primært til nye vikinger i Trelleborgs venner. Tilmelding er nødvendig på zitouche@gmail.com senest mandag d. 26. september. medbring egen frokost.

Vær obs på, at der samme dag er evalueringsmøde med museet fra kl. 14.00 – 16.00

Du vil få en præsentation af venneforeningens forskellige arrangementer, laug, samarbejdet med museet, Museets arrangementer, Borgfolket, Venneforeningens hjemmeside, blog og lidt om lånedragter.
Derefter fortæller vi om vikingetiden og specifikt den tidsperiode, vi formidler på Trelleborg og tager en rundvisning på Trelleborg med præsentation af den gamle borg og projektet ”Den genskabte borg”. Du får også en præsentation af husene i Slagløse – Hvordan låner og bruger man husene?
og en præsentation af Multihuset alternativt pavillionerne. Vi slutter af med at gennemgå vikingens dragt og grej.Smedetræf 2022 på Trelleborg

Uncategorised Posted on 06 sep, 2022 09:52

Kære Vikinger

Smedelauget holder smedetræf på Trelleborg den 8 og 9 oktober 2022.
Vi har Jonas Bigler som underviser og vi arbejder med forskellige emner. Om lørdagen bliver det køkkengrej – en kødgaffel fra Hedeby og en dørslag fra York. Om søndagen bliver det til et profiljern fra Mästermyr kisten og et bæltesæt i jern fundet på Trelleborg. I er alle velkommen til at komme forbi. Der findes flere info på Smedetræf på Trelleborg 2022.

Hilsen John og KarlDragtsynings kursus d. 27. og 28. august 2022. Begge dage kl. 10.00 – 16.00

Uncategorised Posted on 01 aug, 2022 17:00

Kurset henvender sig til dig, der gerne vil sy din egen dragt. Vi starter med en intro til vikingedragten. Derefter vil du få hjælp til at få taget mål til dit eget private måleskema og instruktion i at bruge målene, når du skal lave din egen dragt. Du kan få hjælp til at lave dit eget private grundmønster og evt klippe dragt ud. Om søndag vil vi bruge tid på at lave syprøver, så du lærer vikingetidens syteknikker at kende.

Kurset henvender sig primært til begyndere, der har brug for hjælp med dragten. Øvede syere er velkomne, men forventes at kunne klare sig selv.

Medbring egen frokost, mønsterpapir, målebånd, skriveredskaber, synåle, saks og tråd. Der er mulighed for at overnatte på Trelleborg. Tilmelding sker på zitouche@gmail.com senest mandag d. 22. august.Tour de Frnace kommer forbi Trelleborg

Nyheder Posted on 30 maj, 2022 13:05

Kære vikinger

I forbindelse med Tour de France har Slagelse Kommune foreslået, at der står vikinger ved udløbet til Tude Å. Det er Tude Å bådklub, der har området. I forhold til generel orientering/opdatering ift. Tour de France, kan I orientere jer følgende steder:

– TDF-nyhedsbrev, som udkommer en gang om måneden. Du tilmelder dig her: www.slagelse.dk/tourdefrance
– I kan følge med på den officielle hjemmeside for Grand Départ Copenhague Danemark. Den finder du her: https://letourcph.dk/

I skal være obs på, at trafikken på hele Sjælland forventes at være påvirket d. 2. juli. Vi er ved at undersøge, om vi må slå lejr på området allerede fra fredag d. 1. juli. Vi glæder os til at se jer til Tour de France den 2. juli ! Museet medbringer 9 skjolde i gul, grøn og hvid med røde prikker, som I kan stå med, når rytterne kommer forbi.

Vikingeknus
Stine Vikingeborgen – Trelleborg

og Trelleborgs VennerLaugsdag på Trelleborg d. 7. maj 2022

Uncategorised Posted on 04 maj, 2022 13:06

Trelleborgs Venner afholder laugsdag lørdag d. 7. maj fra kl. 10.00 til 16.00.

Vi mødes i vikinglandsbyen Slagløse. Medbring eget håndværk og egen frokost og drikkevarer.

Sæsonen er startet, så laugsdagen afholdes i dragt. Jer der ikke har dragt, kan låne af museet ved kontakt til en af museets formidlere.

Vel mødt

Betyrelsen Trelleborgs VennerNæste »