Blog Image

Trelleborgs venner

Trelleborg Vågner 2023

Nyheder Posted on 11 feb, 2023 10:17

Vikingeborgen Trelleborg og Trelleborgs Venner inviterer til “Trelleborg Vågner” lørdag d. 25. marts – søndag d. 26. marts – intro-kursus for nye frivillige og workshops for ”gamle” frivillige.

Introkursus lørdag d. 25. marts kl. 10.45 – 14.30:
For nye vikinger, der står overfor første sæson på Trelleborg. Man deltager efterfølgende på workshops af eget valg.

Workshops:
Nålebinding • Vikingetidens broderi • Smedning • Lav dine egne sko • Lav din egen langbue – Pileflet • Lav en skrumpespand/Snit en ske
Der bliver opkrævet betaling til materialer på nogle af workshoppene

Tilmelding senest d. 13. marts på zitouche@gmail.com
Der er 20 pladser på introkurset og 40 pladser på workshops, kun for voksne – fordeles efter ”først til mølle”-princippet – når der er fyldt op, lukkes der for tilmelding.
Ved tilmelding angiver du:
• Hvor mange I er (børn og voksne)
• Hvilket kursus du ønsker at deltage i – Intro-kursus og/eller workshops – angiv 1. og 2. prioritet i workshop
• Om du ønsker en soveplads i et af husene, sover i telt eller tager hjem
• Om du deltager i festen lørdag aften.

Pris: kr. 100,- Beløbet dækker tilskud til mad. Resten af ”Trelleborg Vågner” betales af Trelleborg, National-museet og Trelleborgs Venner.

Medbring spisegrej, drikkevarer og evt. sovegrejSølvsmedekursus på Trelleborg

Nyheder Posted on 18 jan, 2023 14:27

Vi indbyder til Sølvsmedekursus på Trelleborg i weekenden d. 11.og 12. marts 2023 – begge dage fra kl 10.00 – 16.00

KUSET ER KUN FOR MEDLEMMER AF TRELLEBORGS VENNER

Kurset afholdes i det nye Multihus på Trelleborg. Kurset henvender sig til medlemmer af Trelleborgs Venner, og ved deltagelse i kurset forpligter kursisten sig til efter kursus, at videre formidle den viden og håndværksmæssige erfaring, som opnås ved deltagelse i kurset. Denne formidling kan ske ved afholdelse af kurser for andre vikinger, eller ved at anvende håndværket i praksis på Trelleborg.

Kurset vil fokusere på fremstilling af fingerringe og armringe med mønstre – inspireret af originale fund. Herudover vil der blive forsøgt arbejdet med smeltning af sølv og udbankning af plader. Kursusprisen inkluderer frokost og eftermiddagskaffe. Hvis du ønsker at overnatte på Trelleborg, skal du træffe individuel aftale med Trelleborg Museum og anvendelse af huse. Deltagerne står også selv for aftensmad og morgenmad. Kursusdeltagerne må meget gerne medbringe lidt værktøj og evt gammelt sølv (3 tårn eller sterling) som ligger i skufferne og kunne fortjene en omsmeltning til nye brugsgenstande. Af værktøj specielt, en lille ambolt, en lille mobil skruestik, en lille kuglehammer, eller smedehammer 2-500 g, små tænger, file og en lille sav. Hvis du ikke har så fortvivl ikke. Vi forsøger at samle så meget som muligt sammen – så vi kan låne af hinanden. Kursusleder sørger for at der vil være et antal små mejsler med motiver til rådighed til dekoration.

Hvis dette kursus er noget for dig – så koster deltagelse kr. 300,00 plus evt forbrug af sølv som instruktøren, Mariano Gabarato, medbringer. Han medbringer også billigere metaller til at øve sig på.

Tilmelding sker ved fremsendelse af e-mail til: wismann@godmail.dk – Din plads er sikret, når du er blandt de første 8 som indbetaler kr 300,00 på mobile pay 21 28 29 76 – Tilmelding senest søndag den 26. februar 2023

På vegne af Trelleborgs venner- John WismannBrænde-hugge-Weeekend på Trelleborg

Nyheder Posted on 16 jan, 2023 14:11

Trelleborgs Venner og museet inviterer til arbejdsweekend d. 4. og 5. marts. Der skal skæres og flækkes brænde til sommerens aktiviteter – kom og vær med nogle timer, en dag eller begge dage – vi har brug for alle hænder. Begge dage starter vi kl 8.00 og slutter kl 16.00. Al værktøj stilles til rådighed. Vi giver morgenmad, frokost, kaffe/the og drikkevarer. Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning til zitouche@gmail.com senest mandag d. 27. februarNyt laug i Trelleborgs Venner

Nyheder Posted on 08 jan, 2023 18:10

Trelleborgs Venner får et nyt laug -pileflet ved Ole Borberg. Interesserede kan kontakte Ole for nærmere info på mail: Oborberg@gmail.com

Ole kommer til næste laugsdag d. 4. februarReferat af årsmødet lørdag d. 26. november 2022

Nyheder Posted on 29 nov, 2022 18:28

1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Kristian Laugesen som dirigent

• Kristian Laugesen vælges som dirigent og overtager styring af årsmøde på bedste vis.

2. Valg af referent

• Lone Bjørnskov-Bartholdy vælges til referent

3. Bestyrelsens beretning v. Leif Bjørnskov-Bartholdy

• Trelleborgs Venner har, siden sidste årmøde blev afholdt, haft samme udbud om tidligere af sociale aktiviteter, Trelleborg Vågner, Kogetræf og Smedetræf, og deltagelse i Vikingefestival, Vikingesommer og andre ferier, men vi har ikke oplevet samme tilslutning. Det er som om, folk ikke rigtig kan komme i gang igen efter corona nedlukning mm – Vi håber meget, det ændrer sig og er obs. på, at vi skal være meget mere aktive med tilbud og arrangementer.

– Årsberetningen godkendes af de fremmødte medlemmer

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

• Kassérer Jacob Jelstrup Bøgemose fremlægger det reviderede regnskab for 2021. Foreningen har igen måttet

henlægge formue og kasséreren opfordrer til, at laugene laver flere projekter, at venneforeningen tilbyder flere kurser og efterlyser forslag til kurser på Trelleborg, arrangeret af venneforeningen.

– Det reviderede regnskab godkendes af de fremmødte medlemmer

5. Behandling af indkomne forslag

• Der er ikke indkommet forslag

6. Fremlæggelse af budget

• Kassérer Jacob Jelstrup Bøgemose fremlægger budget for 2023. Foreningen har et faldende medlemstal og

kasséreren forventer et underskud på foreningens budget for 2023

– Budgettet godkendes af de fremmødte medlemmer

7. Fastlæggelse af kontingent

• Det foreslåes, at kontingentet fastholdes på nuværende beløb og dette godkendes af de fremmødte medlemmer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kassérer. Af den nuværende bestyrelse er Leif Bjørnskov-Bartholdy og Gøsta Petterson på valg. Leif og Gøsta genopstiller. Jacob Jelstrup Bøgemose, kasserer, er på valg og genopstiller.

• Diana Nordstrand Larsen opstiller til den ledige plads i bestyrelsen. Leif Bjørnskov-Bartholdy, Gøsta Petterson

og Diana Nordstrand Larsen vælges til bestyrelsen i Trelleborgs Venner. Jacob Jelstrup Bøgemose vælges som

kassérer.

9. Valg af suppleanter Lone Bjørnskov-Bartholdy og Nicolai Fobian er på valg og genopstiller

• Søren Vejbirk stiller op som 3. suppeant. Lone Bjørnskov-Bartholdy, Nicolai Fobian og Søren Vejbirk vælges

som suppleanter til bestyrelsen i Trelleborgs Venner.

10. Valg af revisor Kristian Laugesen og revisorsuppleant Philip Deleuran er på valg genopstiller som revisor og revisorsuppleant.

• Kristian Laugesen genvælges som revisor og Philip Deleuran genvælges som revisor

11. Eventuelt

• Flere kurser:

– Der efterlyses flere relevante specialiserede kurser, gerne med udefrakommende undervisere,  i Trelleborgs Venner regi på Trelleborg. Kurserne ønskes gentaget og spredt ud over hele året. det kunne eks være:

Smykker på højt niveau – Broderikursus – Sølvsmede arbejde eks støbning af smykker – Prægning af læder – syning af sko – Formidlerkursus – Pileflet

• Plantelauget Friggs Farvere vil gerne have foreningen til at købe kogekar til plantefarvning.

• Flere fester:

– medlemmerne efterlyser flere fester end de allerede afholdte eks jøvndøgnsfester. Det har vi prøvet, men tilslutningen har ikke været så stor, så derfor er udbuddet sat ned, da vi jo udelukkende er frivillige og bruger vores fritid på at drive aktiviteterne i Trelleborgs Venner…men vi prøver igen.

• Laug:

– Der foreslås oprettelse af et begynderlaug. Der efterlyses mulighed for ”enestående” laugsdage, hvor man kan deltage i et andet lav, end dét man plejer at deltage i. Det burde dog være en mulighed på foreningens fælles laugsdage, hvor man frit kan vælge, hvilket laug man ønsker at arbejde i den pågældende laugsdag. Kunne man have et ”start-kit” med et lille håndværk tilhørende de enkelte laug, så nye vikinger har et håndværk at gå i gang med? Jacob Jelstrup savner at laugene generelt er bedre til at tage nye vikinger ind og foreslår, at laugene har introdage.  Det foreslås, at venneforeningen arrangerer laugsweekends i de enkelte lav, så der er mulighed for at fordybe sig i laugs håndværk.

• Nye vikinger:

– De gamle vikinger vil rigtig gerne hjælpe nye vikinger i gang, men savner, at de nye vikinger bliver hængende eller at de selv er udfarende og tager kontakt. Nogle nye vikinger føler sig ikke velkomne og føler at det er svært at komme ind i fællesskabet – savner velkomst og indføring i vikingeverdenen. Venneforeningen skal være bedre til at holde fast i de nye vikinger. Nye vikinger kunne evt. få et badge, så gamle vikinger kan se, de står overfor en ny viking, der har brug for hjælp – nye vikinger må ikke stå alene.

• Mentorordning:

– Det forslås at oprette en mentorordning i Trelleborgs Venner – både fysisk og i foreningens fb-gruppe. I skrivende stund er mentorordningen startet i fb gruppen. Jacob Jelstrup tror ikke på en mentorordning og savner at laugene generelt er bedre til at tage nye vikinger ind og foreslår, at laugene har introdage. Det foreslås, at det er bestyrelsen, der fremadrettet skal styre en mentorordning/er mentorer

• Brugermanual:

– Det foreslås at der laves en brugemanual, der forklarer hvordan man gebærder sig på Trelleborg som frivillig viking. Sådan en er faktisk tilgængelig og bliver sendt ud til alle nye vikinger, forudsat at venneforeningen har deres kontakinfo., men den bliver tilsyneladende ikke læst?

• Hjemmeside:

– Christina Olesen tilbyder at stå for Trelleborgs Venners hjemmeside. Christina Olesen og Maria Korreborg, der pt står for hjemmesiden, samarbejder videre herfra.

• Samarbejde med museet:

– Museet holder i åbningstiden dagligt kaffepause kl. 9.30. Det opfordres til, at frivillige deltager i kaffepausen, får hilst på de ansatte, der er på arbejde pågældende dag og er med i planlægningen af dagens opgaver og arbejde.

I forlængelse af det afholdte årsmøde holdt den nyvalgte bestyrelse konstituerende møde.

Leif Bjørnskov-Bartholdy blev valgt som formand, Maria Korreborg blev valgt som næstformand.

Jacob Jelstrup Bøgemose fortsætter som kassérer.

Gøsta Petterson, Allan Boksa, Palle Pedersen og Diana Nordstrand Larsen er  menige medlemmer.

Lone Bjørnskov-Bartholdy er 1. suppleant, Nicolai Fobian er 2. suppleant og Søren Vejbirk er 3. suppleant

Næste arrangement er Vintersolhvervsfesten lørdag d. 17. december kl. 18.00 i langhuset på Trelleborg. Lone kontakter museet ang. nøgle og lån af duge mm og sørger for pynt, Jacob og Diana tager på Trelleborg i løbet af eftermiddagen for at få tændt op i langhuset. Resten af bestyrelsen møder senest kl. 17.00 for at hjælpe til med opstilling af borde mm og pynte op. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag d. 5. januarTour de Frnace kommer forbi Trelleborg

Nyheder Posted on 30 maj, 2022 13:05

Kære vikinger

I forbindelse med Tour de France har Slagelse Kommune foreslået, at der står vikinger ved udløbet til Tude Å. Det er Tude Å bådklub, der har området. I forhold til generel orientering/opdatering ift. Tour de France, kan I orientere jer følgende steder:

– TDF-nyhedsbrev, som udkommer en gang om måneden. Du tilmelder dig her: www.slagelse.dk/tourdefrance
– I kan følge med på den officielle hjemmeside for Grand Départ Copenhague Danemark. Den finder du her: https://letourcph.dk/

I skal være obs på, at trafikken på hele Sjælland forventes at være påvirket d. 2. juli. Vi er ved at undersøge, om vi må slå lejr på området allerede fra fredag d. 1. juli. Vi glæder os til at se jer til Tour de France den 2. juli ! Museet medbringer 9 skjolde i gul, grøn og hvid med røde prikker, som I kan stå med, når rytterne kommer forbi.

Vikingeknus
Stine Vikingeborgen – Trelleborg

og Trelleborgs VennerKogetræf på Trelleborg d. 20. – 22. maj 2022

Nyheder, Slagkøkkenet Posted on 28 apr, 2022 17:45

Tilmelding skal ske pr mail til zitouche@gmail.com senest 12. maj

Trelleborg kogetræf er tænkt som et kursus i madformidling, så de frivillige, der interesserer sig for vikingetidens madlavning er godt klædt på i deres madformidling på Trelleborg. Kogetræffet er for Trelleborgs Venner med et max antal deltagere på 12 personer og er gratis.

Deltagerne skal beskæftige sig med hungersmad om lørdagen, fordi det er denne tid på året, hvor fadeburet er ved at være tomt, afgrøderne er dårligt kommet op af jorden og man har måttet supplere med, hvad man kunne finde i naturen…dog er det nu koen giver mælk, for den har fået kalv og fuglene lægger æg.
Søndag skal vi arbejde med diverse kogemetoder.

Den mad, der bliver lavet på kogetræffet er hovedsagligt deltagernes forplejning. Det vil være muligt at overnatte på Trelleborg.laugsdag lørdag d. 5. marts 2022

Nyheder Posted on 01 mar, 2022 11:50

Laugdag på lørdag den 5. Marts. Kl. 10 – 15. 

Der kan arbejdes med smedning, træarbejder og andet grovere håndværk udendørs og tekstil arbejder i caféen. Medbring egen mad og drikke.

Vi laver kaffe og Janne og Allan medbringer kage.

Vel mødt.

NB! Strygeharpetræf afholdes i udstillingslokalerne på museet.Næste »