1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Kristian Laugesen som dirigent

• Kristian Laugesen vælges som dirigent og overtager styring af årsmøde på bedste vis.

2. Valg af referent

• Lone Bjørnskov-Bartholdy vælges til referent

3. Bestyrelsens beretning v. Leif Bjørnskov-Bartholdy

• Trelleborgs Venner har, siden sidste årmøde blev afholdt, haft samme udbud om tidligere af sociale aktiviteter, Trelleborg Vågner, Kogetræf og Smedetræf, og deltagelse i Vikingefestival, Vikingesommer og andre ferier, men vi har ikke oplevet samme tilslutning. Det er som om, folk ikke rigtig kan komme i gang igen efter corona nedlukning mm – Vi håber meget, det ændrer sig og er obs. på, at vi skal være meget mere aktive med tilbud og arrangementer.

– Årsberetningen godkendes af de fremmødte medlemmer

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

• Kassérer Jacob Jelstrup Bøgemose fremlægger det reviderede regnskab for 2021. Foreningen har igen måttet

henlægge formue og kasséreren opfordrer til, at laugene laver flere projekter, at venneforeningen tilbyder flere kurser og efterlyser forslag til kurser på Trelleborg, arrangeret af venneforeningen.

– Det reviderede regnskab godkendes af de fremmødte medlemmer

5. Behandling af indkomne forslag

• Der er ikke indkommet forslag

6. Fremlæggelse af budget

• Kassérer Jacob Jelstrup Bøgemose fremlægger budget for 2023. Foreningen har et faldende medlemstal og

kasséreren forventer et underskud på foreningens budget for 2023

– Budgettet godkendes af de fremmødte medlemmer

7. Fastlæggelse af kontingent

• Det foreslåes, at kontingentet fastholdes på nuværende beløb og dette godkendes af de fremmødte medlemmer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kassérer. Af den nuværende bestyrelse er Leif Bjørnskov-Bartholdy og Gøsta Petterson på valg. Leif og Gøsta genopstiller. Jacob Jelstrup Bøgemose, kasserer, er på valg og genopstiller.

• Diana Nordstrand Larsen opstiller til den ledige plads i bestyrelsen. Leif Bjørnskov-Bartholdy, Gøsta Petterson

og Diana Nordstrand Larsen vælges til bestyrelsen i Trelleborgs Venner. Jacob Jelstrup Bøgemose vælges som

kassérer.

9. Valg af suppleanter Lone Bjørnskov-Bartholdy og Nicolai Fobian er på valg og genopstiller

• Søren Vejbirk stiller op som 3. suppeant. Lone Bjørnskov-Bartholdy, Nicolai Fobian og Søren Vejbirk vælges

som suppleanter til bestyrelsen i Trelleborgs Venner.

10. Valg af revisor Kristian Laugesen og revisorsuppleant Philip Deleuran er på valg genopstiller som revisor og revisorsuppleant.

• Kristian Laugesen genvælges som revisor og Philip Deleuran genvælges som revisor

11. Eventuelt

• Flere kurser:

– Der efterlyses flere relevante specialiserede kurser, gerne med udefrakommende undervisere,  i Trelleborgs Venner regi på Trelleborg. Kurserne ønskes gentaget og spredt ud over hele året. det kunne eks være:

Smykker på højt niveau – Broderikursus – Sølvsmede arbejde eks støbning af smykker – Prægning af læder – syning af sko – Formidlerkursus – Pileflet

• Plantelauget Friggs Farvere vil gerne have foreningen til at købe kogekar til plantefarvning.

• Flere fester:

– medlemmerne efterlyser flere fester end de allerede afholdte eks jøvndøgnsfester. Det har vi prøvet, men tilslutningen har ikke været så stor, så derfor er udbuddet sat ned, da vi jo udelukkende er frivillige og bruger vores fritid på at drive aktiviteterne i Trelleborgs Venner…men vi prøver igen.

• Laug:

– Der foreslås oprettelse af et begynderlaug. Der efterlyses mulighed for ”enestående” laugsdage, hvor man kan deltage i et andet lav, end dét man plejer at deltage i. Det burde dog være en mulighed på foreningens fælles laugsdage, hvor man frit kan vælge, hvilket laug man ønsker at arbejde i den pågældende laugsdag. Kunne man have et ”start-kit” med et lille håndværk tilhørende de enkelte laug, så nye vikinger har et håndværk at gå i gang med? Jacob Jelstrup savner at laugene generelt er bedre til at tage nye vikinger ind og foreslår, at laugene har introdage.  Det foreslås, at venneforeningen arrangerer laugsweekends i de enkelte lav, så der er mulighed for at fordybe sig i laugs håndværk.

• Nye vikinger:

– De gamle vikinger vil rigtig gerne hjælpe nye vikinger i gang, men savner, at de nye vikinger bliver hængende eller at de selv er udfarende og tager kontakt. Nogle nye vikinger føler sig ikke velkomne og føler at det er svært at komme ind i fællesskabet – savner velkomst og indføring i vikingeverdenen. Venneforeningen skal være bedre til at holde fast i de nye vikinger. Nye vikinger kunne evt. få et badge, så gamle vikinger kan se, de står overfor en ny viking, der har brug for hjælp – nye vikinger må ikke stå alene.

• Mentorordning:

– Det forslås at oprette en mentorordning i Trelleborgs Venner – både fysisk og i foreningens fb-gruppe. I skrivende stund er mentorordningen startet i fb gruppen. Jacob Jelstrup tror ikke på en mentorordning og savner at laugene generelt er bedre til at tage nye vikinger ind og foreslår, at laugene har introdage. Det foreslås, at det er bestyrelsen, der fremadrettet skal styre en mentorordning/er mentorer

• Brugermanual:

– Det foreslås at der laves en brugemanual, der forklarer hvordan man gebærder sig på Trelleborg som frivillig viking. Sådan en er faktisk tilgængelig og bliver sendt ud til alle nye vikinger, forudsat at venneforeningen har deres kontakinfo., men den bliver tilsyneladende ikke læst?

• Hjemmeside:

– Christina Olesen tilbyder at stå for Trelleborgs Venners hjemmeside. Christina Olesen og Maria Korreborg, der pt står for hjemmesiden, samarbejder videre herfra.

• Samarbejde med museet:

– Museet holder i åbningstiden dagligt kaffepause kl. 9.30. Det opfordres til, at frivillige deltager i kaffepausen, får hilst på de ansatte, der er på arbejde pågældende dag og er med i planlægningen af dagens opgaver og arbejde.

I forlængelse af det afholdte årsmøde holdt den nyvalgte bestyrelse konstituerende møde.

Leif Bjørnskov-Bartholdy blev valgt som formand, Maria Korreborg blev valgt som næstformand.

Jacob Jelstrup Bøgemose fortsætter som kassérer.

Gøsta Petterson, Allan Boksa, Palle Pedersen og Diana Nordstrand Larsen er  menige medlemmer.

Lone Bjørnskov-Bartholdy er 1. suppleant, Nicolai Fobian er 2. suppleant og Søren Vejbirk er 3. suppleant

Næste arrangement er Vintersolhvervsfesten lørdag d. 17. december kl. 18.00 i langhuset på Trelleborg. Lone kontakter museet ang. nøgle og lån af duge mm og sørger for pynt, Jacob og Diana tager på Trelleborg i løbet af eftermiddagen for at få tændt op i langhuset. Resten af bestyrelsen møder senest kl. 17.00 for at hjælpe til med opstilling af borde mm og pynte op. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag d. 5. januar